Happy new year images Happy new year wishes Happy New year 2020

Naujienos

image

INFORMACIJA DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ Į UAB ,,MAŽEIKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS” VALDYBĄ ATRANKOS

SKELBIMAS
DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ Į UAB „MAŽEIKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VALDYBĄ ATRANKOS

Skelbiama nepriklausomų kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės ,,Mažeikių autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 166552032, buveinė – Laižuvos g. 82D, Mažeikiai, valdybos narius atranka.
Atranką vykdys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Nepriklausomų kandidatų į savivaldybės valdomų bendrovių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos komisija.
Atrankos būdas – pokalbis.
Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario pareigas (toliau – kandidatai), turi atitikti bendruosius reikalavimus, bent vieną iš specialiųjų reikalavimų bei nepriklausomumo kriterijus, nurodytus šiame skelbime:

1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. teisės aktų nustatyta tvarka kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
1.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
1.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

2. Specialieji reikalavimai:
2.1. kandidatuojančiam į valdybos nario, turinčio kompetenciją, finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, vietą asmuo turi turėti 3 metų juridinio asmens finansininko darbo patirtį arba darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse, aukštąjį finansų arba audito srities išsilavinimą;
2.2. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio ūkio šakos žinių, kurioje bendrovė veikia, vietą asmuo turi turėti darbo patirties keleivių pervežimo, transporto nuomos srityje arba turėti aukštąjį inžinerijos mokslų studijų srities, išsilavinimą, komandinio darbo gebėjimų;
2.3. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio strateginio valdymo ir planavimo kompetenciją, vietą asmuo turi turėti 1 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovo, arba juridinio asmens struktūrinio padalinio, atsakingo už strateginį valdymą darbo patirtį;
2.4. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio teisės kompetenciją, vietą turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą, suteikiantį teisininko kvalifikaciją, turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
2.5. kandidatuojančiam į valdybos nario, turinčio kompetenciją žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų valdymo srityje, vietą asmuo turi turėti 3 metų darbo patirtį organizacijų vystymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityse.

3. Nepriklausomumo kriterijai:
3.1. kandidatas iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti Bendrovės vadovas ir (ar) darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
3.2. kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš šios bendrovės;
3.3. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;
3.4. kandidatas neturi turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
3.5. kandidatas negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
3.6. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų ilgiau kaip 8 metus (2 iš eilės įgaliojimų laikotarpius);
3.7. kandidatas neturi būti Mažeikių rajono savivaldybei atstovaujančios institucijos (savivaldybės tarybos) narys, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
3.8. negali kandidatuoti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. kandidato prašymą dalyvauti atrankoje (1 priedas);
2. kandidato sąžiningumo deklaraciją (2 priedas);
3. kandidato nepriklausomumo deklaraciją (3 priedas);
4. gyvenimo aprašymą (CV);
5. tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. kitus dokumentus, kurie patvirtintų atitiktį bent vienam iš 2 punkte nurodytų specialiųjų reikalavimų (papildomi dokumentai);
8. kitus, kandidato nuomone, svarbius dokumentus.

Kandidatai dokumentus Bendrovei pateikia per 20 dienų nuo šios atrankos paskelbimo Bendrovės (www.mazeikiuap.lt) interneto svetainėje.
Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti šiuo adresu: Laižuvos g. 82D, Mažeikiai, 204 kab., toliau nurodytais būdais:
1. asmeniškai (dokumentų kopijas, su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju) – dokumentai priimami 204 kab.;
2. paštu – registruotu laišku (dokumentų kopijas, dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju) adresuotu ,,Mažeikių autobusų parkas“;
3. per kurjerių tarnybą – dokumentų kopijas (dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju), 204 kab.;
4. elektroniniu paštu patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis – info@mazeikiuap.lt (dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju).
Kontaktinis asmuo – UAB ,,Mažeikių autobusų parkas“ personalo vadybininkė Sandra Mačėnė, tel. 8 443 25778, el. p. info@mazeikiuap.lt
Dokumentai asmeniškai priimami: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00-16.55 val., penktadienį 8.00-14.50 val.
Dokumentai priimami iki 2018 m. liepos 9 d. įskaitytinai.

 

1 priedas 2 priedas 3 priedas

ATSILIEPIMAI

    Vardas *

    El. paštas

    Žinutė

    valentine week 2020 rose day 2020 propose day 2020 chocolate day 2020 teddy day 2020 promise day 2020 hug day 2020 kiss day 2020